Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Белем 0.8 МГ

Белем 0.8 МГ

 
Инсектицид срещу телени червеи и попово прасе
 
Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по полски, зеленчукови и технически култури.
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
SBM Developpment
160, Rout de la Valentine, BP 90120, Marseille 13371, Cedex 11 FRANCE
Tel: +33 4 91 24 44 02; fax +33 4 91 24 44 67
 АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
0.8 % Циперметрин
ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:
Циперметрин
ISO наименование: Циперметрин
IUPAC наименование: -a-циано-3-феноксибензил-цис, транс3-(2,2 дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат
Коформуланти:
-          Калциев карбонат – 98.825 %
-          Разтворител – 0.310 %
-          Оцветител – 0.005 %  
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: МГ (MG) – Микро гранули.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора - продукти, които могат да се прилагат от лица с висше агрономическо образование,  или със средно земеделско образование – растениевъден профил.
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България със заповед № РД 11-1175 от 05.11.2013г. на БАБХ към Министерство на земеделието и храните.
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.
ОТРОВНОСТ: ЛД50 орално за плъх > 2000 мл/кг. 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

Царевица телени червеи - третиране на почвата 1.2 кг/дка
Царевица диабротика - третиране на почвата 1.2 кг/дка
Царевица
(сладка) телени червеи- третиране на почвата 1.2 кг/дка  
Сорго телени червеи- третиране на почвата         1.2 кг/дка
Слънчоглед телени червеи- третиране на почвата 1.2 кг/дка

 Препоръки за употреба
БЕЛЕМ ® 0,8 МГ  е от микрогранули, готови за използване без подготовка, като предварително разтваряне. Използва се по време на сеитбата. Третирането трябва да се извършва с микрогранулатор, който локализира препарата в реда по същото време, когато сеялката сее семената на културата.
Регулирайте щателно дебита на всеки елемент на сеялката преди началото на третирането и уточнете регулярността на изтичане на семената по време на работа.
Ние препоръчваме да се сее при скорост по-малка, или равна на 6 км/час.
С цел осигуряване оптимално разпределение на микрогранулите при всички дълбочини на сеитба до падането на семената в почвата, към микрогранулатора трябва да бъде монтиран дифузор.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:
В регистрираната доза и начин на приложение БЕЛЕМ ® 0,8 МГ не е фитотоксичен  за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
Период от последното третиране до прибирането на реколтата  - не се изисква карантинен срок.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
БЕЛЕМ ® 0,8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. На базата на циперметрин (от семейството на пиретроидите) БЕЛЕМ ® 0,8 МГ действа при контакт и при поглъщане. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми и по-точно срещу телените червеи.
 
За поръчка
  • 60 г - 1.6 лв
  • бр.
 1